معرفی همایش

اگرچه زیست ‌شناسی در قالب مدرن خود پیشرفت‌های بسیاری یافته است، اما علوم مرتبط و وابسته به آن، از زمان‌های قدیم مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. زیست‌ شناسی علم شناخت حیات است. زیست ‌شناسی به ویژگی‌ها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آن‌ها با هم دارند و به محیط زیست آن‌ها مربوط می‌شود. زیست‌ شناسی طیف گسترده‌ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل به‌حساب می‌آیند را شامل می‌شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخص‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهند. در مقیاس ذره‌ای و مولکولی، زندگی مورد بررسی زیست‌ شناسی مولکولی، زیست شیمی و علم وراثت مولکولی است. در مقیاس سلولی، مورد مطالعه زیست ‌شناسی سلولی و در مقیاس‌های چند سلولی، مورد نظر فیزیولوژی، کالبدشناسی و بافت شناسی است. زیست ‌شناسی رشدی حیات را در مقیاس رشد و نمو اندام یک موجود مورد مطالعه قرار می‌دهد. رفتارشناسی جانوری رفتار گروهی بیش از یک موجود را مطالعه می‌کند. جمعیت‌های بهم وابسته و محل سکونتشان در بوم‌شناسی و زیست‌ شناسی تکاملی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین می باشد.